Products: Ankylosing spondylitis 


Order no.Antibody specificity/ reagent/ analyteFormat
MN 5110-0505-V
MN 5110-0803-V
MN 5110-1005-V
MN 5110-2005-V
EUROArray HLA-B27 Direct
05 x 05
08 x 03
10 x 05
20 x 05